Algemeneverkoopsvoorwaardenonlineverkoop

Art.1 - Onderwerp

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben als onderwerp het definiëren, uitsluitend op grond van de relaties die zij op het internet aangaan, van de rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit de onlineverkoop van de op de site aangeboden producten.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de onlineverkoop op Europees grondgebied, met uitsluiting van elk ander document, ongeacht of de koper een professional of een consument is.
De aankoop van een goed of dienst via deze site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden.
De verkoop kan worden afgesloten in het Frans of in het Nederlands.

Art. 2 - Producten/prijzen

Producten: de producten die door de verkoper te koop worden aangeboden zijn de producten die op de dag van de raadpleging door de gebruiker op de site worden vermeld, binnen de beschikbare voorraad.
Bij elk product zit een door de leverancier opgestelde beschrijving.
De foto's in de catalogus zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte overeenkomst verzekeren met het aangeboden product, vooral wat betreft de kleuren. Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de goederen niet beschikbaar zijn, informeert de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail en biedt hij de koper de mogelijkheid om te kiezen tussen afwachten of het kosteloos annuleren van de bestelling van de onbeschikbare goederen. De beschikbare goederen worden normaal gezien geleverd.

Prijzen: De prijzen worden aangegeven in euro en zijn geldig in alle landen van de eurozone. Zij houden rekening met eventuele kortingen en met de btw die op de dag van de bestelling van toepassing is. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn de prijzen die gelden op het moment van de bevestiging van de bestelling.

De verzendkosten bedragen 4,00 euro voor leveringen in Brussel (19 gemeenten) en 7,9 EUR voor de rest van België.

Art. 3 - Registratie en bevestiging van de bestelling

De koper, die een product of dienst wil kopen, moet verplicht:

het identificatieformulier invullen waarop hij alle gevraagde gegevens zal vermelden of zijn klantennummer geven als hij er een heeft;

het online bestelformulier invullen met alle productreferenties of gekozen diensten;
zijn bestelling valideren na ze gecontroleerd te hebben;
de betaling verrichten onder de voorziene voorwaarden;
de bestelling en de betaling bevestigen.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning om er perfect kennis van te hebben en de verzaking aan zijn eigen aankoop- of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging dienen als bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde handelingen.

De verkoper stuurt per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling.

Art. 4 - Levering

Voor alle beschikbare artikelen bedraagt de levertijd 8 kalenderdagen (werkdagen) vanaf de dag die volgt op de dag na de bevestiging van de bestelling door de koper.

De door de koper bestelde producten worden geleverd op het adres dat op het bestelformulier van de koper is vermeld en dat zich enkel in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden. De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven leveringsadres. Vanaf dat moment gaat het risico helemaal over op de koper. Leveringstermijnen worden slechts als indicatie meegegeven; indien deze zich meer dan dertig dagen na de bestelling situeren, kan de verkoopovereenkomst worden ontbonden en kan de koper worden terugbetaald.

Art. 5 - Herroepingsrecht

De consument beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen om het (de) bestelde product(en) op eigen kosten terug te sturen, zonder boete en zonder opgave van redenen. Deze periode begint een dag na de dag van levering van de bestelling te lopen. Voor goederen die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende leveringen, beginnen de herroepingstermijnen te lopen vanaf de dag na de dag van de eerste levering.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op de professionele koper.

Indien aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, zal de koper binnen veertien kalenderdagen na de herroeping de door hem betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

De koper heeft geen herroepingsrecht voor overeenkomsten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd of die door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd of die snel kunnen bederven of vervallen, noch voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware die door de koper is ontzegeld, noch voor de levering van kranten, tijdschriften en magazines.

Art. 6 - Betaling

Alle bestellingen impliceren een bijdrage in de verzendingskosten vermeld in art. 2. Enkel Paypal en Beobank worden aanvaard als betaalmethodes.

Bij de bevestiging van de bestelling wordt de koper gevraagd het nummer van zijn VISA-, MASTERCARD of MAESTRO-kredietkaart en de vervaldatum op de bestelbon te vermelden: de betaling wordt dan uitgevoerd volgens de met zijn bank overeengekomen voorwaarden.

De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

Art. 7 - Garantie

De koper moet de leveringsbon bewaren. Als een artikel de koper niet bevalt, heeft hij 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen, op voorwaarde dat ze in dezelfde staat zijn als toen ze werden verzonden. De koper geniet de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van zijn artikel, indien hij niet op de hoogte was van het gebrek of verondersteld werd op de hoogte te zijn van het gebrek op het ogenblik van het sluiten van het contract en indien het gebrek zich voordoet binnen de twee jaar na de levering. In dit geval kan de koper ofwel de herstelling van zijn artikel eisen, ofwel de vervanging ervan en, indien geen van beide oplossingen mogelijk is, ofwel een gepaste vermindering van de prijs ofwel de ontbinding van het contract, onder de voorwaarden voorzien door de wet (artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Hiertoe dient de koper de verkoper uiterlijk binnen twee maanden na de vaststelling van het gebrek schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien het gebrek binnen de zes maanden na levering optreedt, is het in principe aan de verkoper om te bewijzen dat het niet bestond op het moment van de levering. Na een termijn van twee jaar kan de koper de reparatie of vervanging van zijn artikel niet meer eisen. De kosten voor de voorbereiding en verzending van de bestelling, evenals de administratiekosten, blijven verschuldigd indien de koper zijn recht om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk terug te sturen, doet gelden.

Art. 8 - Bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonlijke gegevens die in het kader van de verkoop op afstand worden verzameld, is verplicht, aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking en de levering van de bestellingen en voor het opstellen van de facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als u geen informatie verstrekt, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De koper kan te allen tijde toegang krijgen tot deze gegevens en de correctie ervan aanvragen door een brief of e-mail te sturen, vergezeld van een fotokopie van beide zijden van zijn identiteitskaart. Meer informatie over de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan worden verkregen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Art. 9 - Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van de verkoper.

Het is niemand toegelaten om elementen van de site te kopiëren, te exploiteren, te hergebruiken of aan te wenden voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid.

Elke eenvoudige of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Art. 10 - Diversen

1) Overmacht: de verkoper is niet aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, indien deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die overmacht uitmaakt, met name de aanwezigheid van computervirussen, in geval van verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand…
De gebeurtenissen die voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd door de rechtspraak worden beschouwd als gevallen van overmacht.

2) Gedeeltelijke nietigheid: indien een of meer clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden als nietig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, voorschrift of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven alle andere clausules geldig.

3) Integraliteit van het contract: de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht die aan de koper wordt doorgegeven, vormen een contractueel geheel en behelzen alle contractuele betrekkingen tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten krijgen de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

4) Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken: deze algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen de verkoper en de koper zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de verkoper bevoegd, behalve in het geval van bindende bepalingen van openbare orde.

Elke bestelling van een product dat op de site wordt aangeboden, impliceert de consultatie en de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Bijlagen:

De volgende clausule moet vetgedrukt worden toegevoegd in een kader dat duidelijk te onderscheiden is van de tekst:

"De consument heeft het recht om aan het bedrijf mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag van de levering van de goederen of het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

AFZONDERLIJK STANDAARDFORMULIER VOOR HERROEPING OM HET HERROEPINGSRECHT TE VERGEMAKKELIJKEN

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Het herroepingsrecht begint te lopen vanaf ……………………. (in te vullen door de handelaar voordat het formulier naar de consument wordt opgestuurd).

Indien de consument dit formulier niet ontvangt, gaat de herroepingstermijn in op het moment dat de consument de volledige informatie ontvangt, maar vervalt deze in ieder geval na één jaar en veertien kalenderdagen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stelt de consument de handelaar op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, met behulp van het gebruik van een "duurzame drager" (bv. een schriftelijke brief per post of e-mail) naar de hieronder vermelde naam en adres. De consument kan, indien hij dat wenst, dit formulier gebruiken.

Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, is hij niet verplicht enige kosten te betalen.

Naast het herroepingsrecht kan het nationale verbintenissenrecht voorzien in rechten voor de consument, bijvoorbeeld het recht om de overeenkomst op te zeggen wanneer bepaalde informatie niet is verstrekt.

Kennisgeving van herroeping

Aan

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(naam en adres van de handelaar) (*)

Ik/wij (**) ondergetekende(n) geeft/geven hierbij kennis van mijn/onze (**) herroeping van het contract:

Contract afgesloten op (*) ………………………………………………………………………………………..

Naam van de consument(en) (**)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres(sen) van de consument(en) (***)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier schriftelijk wordt ingediend) (***)

Datum (***)

(*) Veld dat door de handelaar moet worden ingevuld voordat het formulier aan de consument wordt verstrekt.

(**) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(***) Veld dat door de consument(en) moet worden ingevuld wanneer dit formulier wordt gebruikt voor de herroeping van de overeenkomst.

Bevestiging van ontvangst van de informatie:

Handtekening van de consument:

Onze partners

logo1-1.png
logo2.png
logo3.png
LA-TENTATION-page-0011.jpg
Iris-Auto-Center-022.jpg
NEW_WO-page-0012.jpg
logo6.png
logo5_2.png
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken